Общият регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД), които се прилага от 25.05.2018 г., налага съществени промени в регулирането на неприкосновеността на личните данни.

Регламентът важи за всички компании, които обработват лични данни на субекти на данните, намиращи се на територията на Съюза, независимо дали обработването се извършва в ЕС, или не.

Компании, които не са се погрижили за привеждането си в съответствие с нормативните изисквания на Регламента, ще търпят санкции, най-тежките от който са в размер до 4% от годишния световен оборот на компанията или до 20 млн. евро.

TAD GROUP предлага три отделни категории услуги, свързани с привеждане в съответствие с нормативните изисквания на Регламента. Те се състоят от следното:

GAP анализ 


Анализът включва:

 • Цялостен правен одит на текущите правила за защита на лични данни;
 • Проверка на дейностите по обработка на лични данни и съответствието им с новите изисквания на Регламента;
 • Изготвяне на Доклад с препоръки за привеждане в съответствие;

Услугата е подходяща за компании, които разполагат със собствен екип, внедряващ изискванията за съответствие на Регламента. Експертите от ТАД ГРУП ЕООД ще Ви осигурят информираност и сигурност за пълнотата на Вашите правила и процедури.

GDPR съответствие 


Привеждане в цялостно съответствие с нормативните изисквания на Регламента включва:

 • Цялостен правен одит на текущите правила за защита на лични данни;
 • Проверка на дейностите по обработка на лични данни и съответствието им с новите изисквания на GDPR;
 • Изготвяне на цялостна правна рамка, включваща процедури и правила за защита на лични данни (политики за поверителност, защита, събиране, управление на информация и други);
 • Обучение на служителите;
 • Подготовка на регистри за обработка на лични данни;
 • Анализ за необходимостта от длъжностно лице по защита на лични данни;

Услугата е подходяща за фирми, които имат нужда от цялостно решение за привеждане в съответствие GDPR.

DPO под наем 


Длъжностно лице по защита на лични данни (DPO). Отговорностите на длъжностното лице по защита на лични данни обхващат:

 • Цялостен контрол, свързан с изпълнението на политиките и съответствието им с изискванията на Регламента;
 • Изготвя препоръки и консултации при внедряване на нови продукти, засягащи субекти на лични данни;
 • Консултира служителите на предприятието при възникнали въпроси, свързани с обработването на лични данни;
 • Пряко лице за контакт с Комисия по защита на личните данни;
 • Докладва на Регулаторния орган за възникнали инциденти в рамките на 48 часа;
 • Извършва обучения на служителите относно прилагане на нормативната уредба;
 • Цялостно съдействие при разрешаване на проблеми, свързани с пробив или нарушение на сигурността на личните данни;

Услугата е подходяща за компании, които са задължени да имат длъжностно лице по защита на лични данни.

TAD GROUP предоставя услугите си, самостоятелно или в комбинация, след запознаване с нуждите на компанията. В специално изготвена оферта за дружеството могат да се предложат и различни индивидуални решения, съобразени с Вашия бизнес.

Поискай оферта