Услугата "Одит на информационни системи" има за цел да извърши проверка на контрола на сигурност на информационните масиви, в рамките на инфраструктурата във вашата организацията, както и да идентифицира възможните рискове. TAD GROUP оценяват ефективността на средата, в която се управляват информационните системи. Ще ви предложим коригиращи и превантивни действия, с които да се осигури сигурността и функционалното опериране на системите ви.

Одитният екип работи директно с вас, за да се осигури качествена и рентабилна проверка на всички ресурси на вашата компания.

Обхватът и целта на одита се разработват и приемат от ръководството на компанията ви. След като целта бъде ясно определена, се създава план за одит, който обхваща договорения обхват, целите и процедурите, необходими за получаване на релевантни доказателства, показващи силните и слабите страни на вашата информационна среда.

Подходът на одита на информационните системи, се основава на превантивна защита от рискове и настъпване на всякакъв вид загуби за организацията. Това дава възможност да се разгледат всички потенциални слабости или липси на контрол, както и да се определи дали това може да доведе до значително несъотвествие на регулационните изисквания.

При извършване на oдита, TAD GROUP се ръководи от стандартите за информационната сигурност, определени от ISO 27001, а за изготвяне на доклада следват изискванията на стандарт ISO 19011 за изготвяне на одитен доклад.

Докладът включва констатации, заключения, препоръки и всякакви квалификации и ограничения, които вашата компания е необходимо да спазва и да подобрява.

Извършеният одит на информационните системи и отстраняване на несъответствията в информационната ви инфраструктура е достатъчно доказателство, че сте положили необходимата грижа за защитата на вашата информация.


Поискай оферта