ISO 9001 е един от най-често внедряваните стандарти, тъй като е подходящ за всеки тип организация и всяка сфера на дейност. Чрез внедряване на ISO 9001 компанията гарантира своята ангажираност към клиента и към качеството на услугите и продуктите, които предлага.

Основни принципи в стандарта са:

 • ангажираност на ръководството;
 • стремеж към постоянна удовлетвореност на клиентските очаквания, насоченост към клиента, обмен на информация с клиентите;
 • приобщаване на персонала, подтикване на служителите към участие и допринасяне за ефикасността на системата за управление на качеството (СУК);
 • процесен подход, т.е. системно идентифициране и управление на процесите и техните взаимодействия;
 • подобряване – на продуктите и услугите, но и на самата СУК;
 • взимане на решения, основани на доказателства;
 • управление на взаимоотношенията (с доставчиците – предварителни адекватни изисквания, последващо оценяване на доставчиците, дейности по верификация и контрол);
 • съблюдаване на нормативните изисквания, касаещи дейността на дружеството.

Сертифицирането по ISO 9001 ще Ви осигури имидж на добър бизнес партньор, стабилна конкурентоспособност и постоянна удовлетвореност от страна на клиентите.


ISO 20000-1 обхваща изискванията относно системата за управление на услуги – service management system (SMS). Разглежданите в стандарта основни теми включват планиране, проектиране, преход, доставка и подобряване на услугите, за да отговарят на договорните изисквания и на клиентските очаквания. ISO/IEC 20000-1 е международно призната система за управление, която е приложима за всяка организация, която предоставя IT услуги и желае да ги подобри и усъвършенства.

През 2018 г. излиза третото издание на стандарта, подредено по структурата HLS (High Level Structure), което прави интегрирането му с други ISO стандарти значително по-леко.

Целта на ISO 20000-1 е:

 • подобряване на предоставяните IT услуги
 • намаляване на разходите
 • идентифициране, планиране и прилагане на подобрения
 • взимане под внимание мнението и предложенията на всички заинтересовани страни
 • гарантиране постигането на желаните резултати


Сертифицирането по ISO 20000-1 ще Ви осигури ефективно управление на процесите в сектора на IT услугите, имидж на добър бизнес партньор, стабилна конкурентоспособност и постоянна удовлетвореност от страна на клиентите.


ISO 27001 обхваща изискванията относно системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ). Съдържа указания за създаване, функциониране, поддържане, наблюдение и подобряване на такъв тип система. Основна цел е защитата на информацията чрез определяне на възможните заплахи и рискове, а също и начини за справяне с тях.

Всяка фирма/организация има ноу-хау, търговска тайна или друг вид конфиденциална информация (включително данни на заинтересовани страни – партньори, служители, клиенти и др.) Тази информация следва да бъде съхранявана така, че да запази своята цялостност, наличност и конфиденциалност. ISO 27001 залага принципи и правила, чрез които да се създаде и поддържа система за управление на сигурността на информацията, с което да се увеличи стабилността и защитата на наличните информационни активи в организацията.

Някои от тези принципи са:

 • идентифициране, документиране и оценяване на рисковете и възможностите, избор на механизми за контрол
 • осигуряване на ефикасни реакции и мерки за справяне с инциденти по сигурността
 • задаване от страна на висшето ръководство на Политика по сигурността на информацията
 • стриктно спазване на съответните нормативни изисквания и договорни задължения, свързани със сигурността на информацията
 • постоянно усъвършенстване
 • непрекъсваемост на процесите


Сертифицирането по ISO 27001 ще Ви осигури значително по-високо ниво на защита на информацията и доверие от страна на клиентите и заинтересованите страни.