Оценката за уязвимост е процесът на идентифициране на публично известни уязвимости в информационните системи само чрез използване на автоматизирани средства. Терминът често се свързва с пенетрейшън тестът и двата са широко използвани взаимозаменяемо. Те обаче не трябва да се бъркат, тъй като между тях съществуват ключови разлики. Тестовете за проникване се фокусират върху използването на открити уязвимости, докато процесът на оценяване посочва слабости в самата системата.

Услугата включва приоритизиране на уязвимости от автоматизираното сканиране въз основа на тяхното въздействие, тежест и вероятност. Подходящо е за организации, които са склонни да получат обща представа за тяхната киберсигурност. Основната цел е да се идентифицират уязвимости, които могат да доведат до загуба на активи.

В зависимост от системата нашите оценки се разделят на две категории:

  • Оценка на хост (вътрешен)
  • Оценка на мрежата (външна)

Крайният продукт е доклад от автоматизиран скенер, който е описан и одобрен от нашите специалисти. Обобщение и класификация на уязвимостите също са включени.


Поискай оферта